tophistoriesida.jpg

Sketthalt och Fetthalt

För mjölkleverantörerna innebar säkert det nya mejeriet större krav på hygien än man haft tidigare, mejeriet tillhandahöll moderna silar och silvadd till sina levererantörer. Nu började ute på landsbygden det karakterisktiska ljudet på morgnar och kvällar, dunket av silen mot mjölkflaskan, om "det inte ville rinna ner".

Leverantörerna kunde ibland få beskedet genom en lapp i returflaskan att vi provtagningen så hade  "skett-halta varit större än fett-halta", för nu hade införts olika provtagningar. För att "mjölkdopparn" inte skulle kunna beskyllas för att vara partisk, inkallades med kort varsel olika medlemmar för att övervaka provtagningarna.Men starten var ingalunda bekymmersfri, man kunde inte från början betala samma avräkningspris för mjölken som en del privat mejerier kunde göra. Trots ett träffat avtal med de övriga mejerierna angående utförsäljningspriset på konsumtionsmjölk, lämnade konkurrenterna smygrabatter. De övriga mjölkförsäljarna framhöll också den pastöriserade mjölken mindervärdighet och föreslog att den skulle säljas billigare, då man genom pastöriseringen tagot bort en del näringsämnen.

Falköpings Andelsmejeriförening hade vid starten fem egna försäljningsställen i staden, förutom den egna mejerilokalen. På försäljningsställena såldes på kvällarna förutom den pastöriserade mjölken även färsk, opastöriserad mjölk. Denna hämtades av mejeriets bil från olika större gårdar runt om i staden.

För att visa sitt mejeri och sannolikt för att få bättre marknad inom Falköping hade mejeriets styrelse efter några månaders drift funnit det lämpligt att inbjuda stadens och bygdens fruar - gärna med män -, samt tidningsfolk, att bese mejeriet. Enligt referat av sign. Erge i Falköpings Tidning "gick Hr Ordf. Friggeråker omkring och myste och bedrev tillsammans med de övriga styrelsepamparna vällovlig mjölkpropaganda". Denna propaganda understöddes av mejerikonsulent Apelskog som menade att mejeriet var en prydnad för trakten och motsvarade alla krav man kunde ställa på ett modernt mejeri.